Linksboven   Rechtsboven
 
 

Behoud de Kempen

Er rest ons nog slechts zo’n 10% van de oorspronkelijke oppervlakte heide. Op deze restanten komt relatief veel zeldzame flora voor, de zogenaamde ‘Rode-Lijst-soorten’. Zoals de klokjesgentiaan, beenbreek, grondster, zandzegge en bijvoorbeeld ook jeneverbes (op de Strabrechtse heide). Om deze biodiversiteit duurzaam te behouden is een zorgvuldig, professioneel beheer noodzakelijk. Een deskundige herder kan de begrazingsdruk van schaapskuddes planmatig sturen. Hierdoor worden optimale resultaten bereikt bij het terugdringen van vergrassing en verbossing (pijpestrooitje, berk, grove den).
En er is nog meer. Een rondtrekkende kudde herstelt ook verbanden tussen verschillende onderdelen van het landschap, door vervoer van zaden in vacht, hoeven en mest. Planten kunnen zich hierdoor gemakkelijker verspreiden. Het gaat dus niet alleen om het toeristische plaatje: de schaapskudde levert tegelijk een essentiële bijdrage aan het moderne landschapsbeheer en het duurzame behoud van biodiversiteit.

 

Logos